Skip to content

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายประเวศ ฤาชากุล ได้กำหนดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติสุนทรภู่ และพิษภัยของยาเสพติด 

Credit ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo
 ภาพเพิ่มเติม  วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561  >>> 
ภาพเพิ่มเติม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 >>>

 

โรงเรียนทุ่งทุ่งฝนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายนวมินทร์  นันตะริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ        ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Credit  ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo

ดูภาพเพิ่มเติม >>>