Skip to content

ประกาศถึงนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัย ที่ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง

*** ประกาศ ***

นักเรียนที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นักเรียนสามารถมารายงานตัวที่โรงเรียนได้ในวันและเวลาราชการ หลังจากนี้

ติดต่อการรายงานตัวได้ที่
ครูนิรันดร์ อรปัญญา
โทร 083-675-8956