Skip to content

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะ

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

11. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ