Skip to content

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายประเวศ ฤาชากุล ได้กำหนดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติสุนทรภู่ และพิษภัยของยาเสพติด 

Credit ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo
 ภาพเพิ่มเติม  วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561  >>> 
ภาพเพิ่มเติม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 >>>

 

โรงเรียนทุ่งทุ่งฝนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายนวมินทร์  นันตะริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ        ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Credit  ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ(รักษาการแทน) พร้อมคณะครู บุคลากร   ได้จัดกิจกรรมพา ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมทำบุญตามประเพณี ถวายสังฑทานในวัด ณ วัดทิพย์วนาราม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและให้นักเรียนได้รู้จักการเข้าวัดทำบุญ

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร       นายนวมินทร์ นันตะริ  และนายณัฐชภัทร สุราช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้ประชุมคณะครู      และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561    ณ ห้องเกียรติยศ  อาคารหยาดฝน  โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษา      และพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน       ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 3 คน