Skip to content

E-Service

1. ระบบตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียน

2. ระบบงานสารบัญออนไลน์ สพม.อุดรธานี

AMSS++

แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

3. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ สพม.อุดรธานี

ระบบสลิปเงินเดือน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: สิงหาคม 2566 
:: กรกฎาคม 2566 
:: มิถุนายน 2566 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   คู่มือการใช้งาน E- payslip [18-Nov-201904:42:29: pm]
   

คู่มือการใช้งาน E- payslip

    news_1118-1642.pdf
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.อุดรธานี ©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2