Skip to content

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.4 ยังไม่มีการสอบแยกแผน รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสอบคัดเลือกห้องได้ ทางโรงเรียนใช้วิธีการนำเกรดเฉลี่ยของนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาคัดแยกห้องเรียน