Skip to content

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ(รักษาการแทน) พร้อมคณะครู บุคลากร   ได้จัดกิจกรรมพา ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมทำบุญตามประเพณี ถวายสังฑทานในวัด ณ วัดทิพย์วนาราม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและให้นักเรียนได้รู้จักการเข้าวัดทำบุญ

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร       นายนวมินทร์ นันตะริ  และนายณัฐชภัทร สุราช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้ประชุมคณะครู      และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561    ณ ห้องเกียรติยศ  อาคารหยาดฝน  โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษา      และพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน       ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 3 คน

 

นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และรับหอประชุมหลังใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม  2561 ณ หอประชุมหลังใหม่  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร  ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการประเวศ  ฤาชากุล

 

กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)  อินทนิลเกมส์  2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้นในพฤหัสบดีที่ 7-8 ธันวาคม 2560 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 สี ได้แก่  คณะสีแดง  คณะสีเขียว  คณะสีฟ้า  และคณะสีชมพู โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน