Skip to content

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม สำหรับผู้บริหารและครูแกนนำสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ใส่ความเห็น