Skip to content

ประกาศแจ้งนักเรียนที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้

*** ประกาศ ***

นักเรียนที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นักเรียนสามารถมารายงานตัวที่โรงเรียนได้ในวันและเวลาราชการ หลังจากนี้

ติดต่อการรายงานตัวได้ที่
ครูนิรันดร์ อรปัญญา
โทร 083-675-8956

ใส่ความเห็น