Skip to content

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสอบคัดเลือกห้องได้ ทางโรงเรียนใช้วิธีการนำเกรดเฉลี่ยของนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาคัดแยกห้องเรียน

 

ใส่ความเห็น