Skip to content

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร       นายนวมินทร์ นันตะริ  และนายณัฐชภัทร สุราช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้ประชุมคณะครู      และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561    ณ ห้องเกียรติยศ  อาคารหยาดฝน  โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษา      และพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน       ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 3 คน

 

ใส่ความเห็น